Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fredmarket.cz.

Provozovatelem internetového obchodu www.fredmarket.cz je společnost Acara Praha s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Acara Praha s.r.o., se sídlem U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10, IČO: 25793055, C 70758 vedená u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 

2. Registrace

Acara Praha s.r.o. prohlašuje, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Acara Praha s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Acara Praha s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

3. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

4. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 2 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Spotřebitel je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami anebo vyplývá ze zákona či jiného obecně závazného právního předpisu.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá pro dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

6. Ceny zboží

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce www.fredmarket.cz. Prodávající aktualizuje ceník průběžně, v závislosti na změnách trhu.

Kupující nemá automatický nárok na cenu uvedenou na webových stránkách www.fredmarket.cz v případě, že zboží neobjedná přes internetový obchod na této webové adrese.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

7. Druhy dopravy veřejnými přepravci

Viz sekce doprava a osobní odběr.

 

8. Dodací lhůty

Přibližné termíny dodání Vám sdělí zástupce společnosti Acara Praha s.r.o. jakmile přijme Vaší objednávku, nebo telefonicky na čísle 420 232 000 888

V případě platby přes bankovní účet se dodavatel zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a předpokládaném termínu dodání (případně termínu připravení zboží na provozovně k osobnímu odběru) nejpozději během dvou následujících pracovních dní po obdržení platby.

Pokud nemá kupující zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen o tom informovat prodávajícího alespoň jeden pracovní den před termínem expedice. Pokud kupující na informaci o termínu dodání nereaguje, prodávající považuje jeho chování jako souhlas s termínem dodání.

V případě, že kupující prodávajícího neinformuje o změně termínu dodání alespoň jeden pracovní den před expedicí, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nedodáním či nepřevzetím zboží ve stanoveném termínu.

V případě, že dodavatel není schopen kupujícímu sdělit termín dodání, zavazuje se o tomto faktu kupujícího informovat nejpozději během dvou následujících pracovních dní po obdržení objednávky. Další postup se pak bude snažit domluvit individuálně s kupujícím. Pokud tento nebude na jeho snahu reagovat po dobu delší jak 7 dní, má možnost prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

 

9. Místo a způsob dodání

Místo a způsob dodání si určuje zákazník sám přímo v objednávce. Specifikuje tam místo dodání, případně při zadání odběru na provozovně dodavatele má být zboží připraveno k odebrání, a případně i konkrétní přepravní firmu.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fredmarket.cz.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než sjednaných či zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na provozovně prodávajícího v dohodnutém termínu, pokusí se prodávající kontaktovat kupujícího a domluvit s ním náhradní termín odběru. Pokud kupující nebude na jeho snahu reagovat po dobu delší jak 7 dní nebo si zboží nevyzvedne ani během 3 dní po náhradním termínu, má možnost prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní (neshodují se informace na přepravním listu s dodaným množstvím a typem uváděných balení), přepravní obaly jsou poškozené, reklamuje kupující zboží přímo u přepravce.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno.

Pokud bude přesto kupující chtít zboží převzít, je pracovník přepravce povinen sepsat protokol o poškození zásilky nebo alespoň uvézt nedostatky na přepravní list a potvrdit svým podpisem. Jednu kopii tohoto protokolu nebo přepravního listu s tímto zápisem si pak kupující musí ponechat.

V případě pouhého potvrzení přepravních dokumentů stvrzuje kupující přepravci vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky.

Kupující je povinen porovnat dodané zboží s přiloženými dodacími doklady při převzetí zboží, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně, a případné poškození zboží uplatnit neprodleně u prodávajícího, nejdéle však do 24 hod. od převzetí zboží.

 

10. Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

Kupní cenu je možno zaplatit hotově na prodejně dodavatele, platební kartou, platbou na bankovní účet dodavatele nebo dobírkou při dodání zboží přepravcem.

Zákazník se sepsanou rámcovou kupní smlouvou s prodávajícím může platit na fakturu, ale jen v případě, že má všechny faktury po splatnosti uhrazeny.

 

11. Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

 

12. Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

13. Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo použít linku na tel. +420 232 000 888, či e-mailovou adresu: acara@acara.cz. Tyto kontaktní údaje je prodávající oprávněn změnit, musí však o tomto kroku neprodleně informovat prostřednictvím svých webových stránek. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

 

14. Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek.

Viz reklamační řád.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Vaše Acara Praha s.r.o.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 01.03.2019 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.